Albania

  1. Time zone
  2. Europe/Tirane
  1. UTC/GMT
  2. UTC+1