Bangladesh

  1. Time zone
  2. Asia/Dhaka
  1. UTC/GMT
  2. UTC+6