Ireland

  1. Time zone
  2. Europe/Dublin
  1. UTC/GMT
  2. UTC+0