Japan

  1. Time zone
  2. Asia/Tokyo
  1. UTC/GMT
  2. UTC+9