Lesotho

  1. Time zone
  2. Africa/Maseru
  1. UTC/GMT
  2. UTC+2