Nigeria

  1. Time zone
  2. Africa/Lagos
  1. UTC/GMT
  2. UTC+1