Norway

  1. Time zone
  2. Europe/Oslo
  1. UTC/GMT
  2. UTC+1

Fet

Gol

Hol

Sel

Ski