Palestine

  1. Time zone
  2. Asia/Gaza
  3. Asia/Hebron
  1. UTC/GMT
  2. UTC+2