Philippines

  1. Time zone
  2. Asia/Manila
  1. UTC/GMT
  2. UTC+8