Sweden

  1. Time zone
  2. Europe/Stockholm
  1. UTC/GMT
  2. UTC+1